Skip to main content

Algemene Voorwaarden Verzekeringen en Hypotheken 

 

Artikel 1 : Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van alle aanbiedingen van Simioli Assurantiën B.V. met betrekking tot verzekeringen en hypotheken en alle overeenkomsten , inclusief eventuele vervolgopdrachten , gesloten tussen Simioli Assurantiën B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Asperen, aan de Voorstraat 65, 4147 CB, hierna te noemen ‘ Simioli Assurantiën B.V.’ en haar opdrachtgever waarbij Simioli Assurantiën B.V. goederen en of diensten, van welke aard dan ook, aan opdrachtgever levert, ook indien deze goederen en of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. 

2. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van Simioli Assurantiën B.V., maar ook ten behoeve van alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde personen niet meer voor Simioli Assurantiën B.V. werkzaam zijn. 

3. Als opdrachtgever van Simioli Assurantiën B.V. in deze algemene voorwaarden wordt beschouwd degene aan wie Simioli Assurantiën B.V. enige offerte heeft verstrekt , aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. 

4. Afwijkingen en of aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeen gekomen tussen de opdrachtgever en Simioli Assurantiën B.V.. Opdrachtgever kan aan deze afwijkingen geen schriftelijke rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten. Eventuele inkoop- of andere leveringsvoorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst, zijn niet van toepassing, tenzij deze door de Simioli Assurantiën B.V. zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard. 

5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. 

6. In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Simioli Assurantiën B.V. en de opdrachtgever gemaakte afspraken , afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijke gemaakte afspraken. 

7. Aan Simioli Assurantiën B.V. verstrekte opdrachten zijn inspanning-verbintenissen. Het betreft uitdrukkelijk geen resultaat-verbintenissen , tenzij uit de aard van de verstrekte opdrachten of uit hetgeen partijen schriftelijk zijn overeengekomen anders blijkt. 

8. Simioli Assurantiën B.V. is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren , ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever heeft verstuurd. Een opdracht wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Simioli Assurantiën B.V. een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. 

9. Een digitaal bericht van de opdrachtgever aan Simioli Assurantiën B.V. wordt eerst geacht door Simioli Assurantiën B.V. te zijn ontvangen nadat Simioli Assurantiën B.V. de ontvangst daarvan schriftelijk bevestigt aan de opdrachtgever. Een automatische, al dan niet digitale ontvangstbevestiging van Simioli Assurantiën B.V. aan de opdrachtgever wordt in geen geval beschouwd als een ontvangstbevestiging. 

10. Alle door Simioli Assurantiën B.V. aan opdrachtgever op welke wijze ook verstrekte algemene informatie, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, is vrijblijvend en word t nimmer beschouwd als een door Simioli Assurantiën B.V. gegeven advies in het kader van haar verstrekte opdracht, tenzij tussen partijen anders, schriftelijk is overeengekomen. 

11. De door Simioli Assurantiën B.V. opgegeven termijnen van welke aard ook, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

12. Simioli Assurantiën B.V. is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Simioli Assurantiën B.V. tot tussentijdse wijzigingen overgaat, stelt zij de opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van aangepaste algemene voorwaarden. 

De opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na datum waarop hij in kennis is gesteld van betreffende wijzigingen tegen toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien opdrachtgever tegen gewijzigde inhoud van algemene voorwaarden geen bezwaar maakt, beheersen deze vanaf de door Simioli Assurantiën B.V. genoemde datum tussen partijen gemaakte afspraken 

Artikel 2 : Adviezen, aanbiedingen en offertes

1. Door Simioli Assurantiën B.V. gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van de opdrachtgever, zijn altijd voorlopig en indicatief. Zij zijn voorts onderhevig aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Eerst nadat een aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door de opdrachtgever is geaccepteerd, kan Simioli Assurantiën B.V. een definitieve opgave van maandlasten verstrekken aan de opdrachtgever. 

2. Door Simioli Assurantiën B.V. aan opdrachtgever versterkte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op vereenvoudigde veronderstellingen van de op dat moment actuele wet en regelgeving . Eerst nadat een aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door opdrachtgever is geaccepteerd, kan Simioli Assurantiën B.V. een definitieve opgave van de maandlasten verstrekken aan de opdrachtgever. 

3. Door Simioli Assurantiën B.V. namens een aanbieder aan de opdrachtgever gepresenteerde offertes en tarieven zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende aanbieden, tenzij in die offertes en tarieven uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

Artikel 3 : Derden

Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, kunnen derden worden ingeschakeld en worden kosten daarvan, tenzij sprake is van een vast honorarium, aan opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgaven, met dien verstande dat inschakeling van derden tevoren met opdrachtgever besproken wordt. 

Artikel 4 : Honorarium en betaling

  1. 1. Op welke wijze het honorarium van Simioli Assurantiën B.V. wordt voldaan komen partijen bij het sluiten van een opdracht schriftelijk vereen. Het honorarium kan : a. Of wel begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens de aanbieder) in rekening te brengen bedragen. 
  2. b. Of wel er kan een uurtarief worden overeengekomen. 
  3. c. Of wel er kan een vast tarief worden overeengekomen. 
  4. d. Dan wel een combinatie van beide bovenstaande mogelijkheden. 

2. Voor het geval partijen over het bepaalde in het vorige lid geen afzonderlijke afspraken hebben gemaakt, is de beloning voor Simioli Assurantiën B.V. inbegrepen in de door opdrachtgever aan de aanbieder te betalen premies. De aanbieder betaalt deze beloning aan Simioli Assurantiën B.V.. 

3. Wijzigingen in overheidswege opgelegde belastingen en of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. Wijzigingen in de prijzen van materialen en of diensten en of van andere kosten benodigd voor de opdracht, welke intreden na aanvaarding van de opdracht, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend . Onder prijswijzigingen worden ook begrepen verandering van lonen en sociale lasten. 

4. In het geval Simioli Assurantiën B.V. werkt op declaratiebasis behoudt zij zich in alle gevallen voor om een voorschot te vragen, waarbij eerst dan een aanvang met de opgedragen werkzaamheden c.q. diensten zal worden gemaakt nadat de desbetreffende voorschotnota is voldaan door de opdrachtgever. 

5. Simioli Assurantiën B.V. behoudt zich het recht voor om extra te verrichten werkzaamheden in verband met een foutieve output door de aanbieder voor complexe en impactvolle producten in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Opdrachtgever kan deze kosten eventueel verhalen op aanbieder in het kader van de Herstelkosten-regeling van het Verbond van Verzekeraars. 

6. Betaling door opdrachtgever van aan hem door Simioli Assurantiën B.V. gefactureerde premies en bedragen dient te geschieden zonder aftrek van eventuele korting en zonder enig recht van de opdrachtgever op verrekening dan wel op opschorting,, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen. 

7. Indien de opdrachtgever niet, of niet tijdig, voldoet aan hem in rekening gebrachte premies en of rentebetalingen, kan dit tot gevolg hebben dat de door hem, na bemiddeling van Simioli Assurantiën B.V. , afgesloten verzekeringen en of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico of dat de aanbieder overgaat tot executoriale verkoop van de ontroerende zaak waarop de hypotheek betrekking heeft. De opdrachtgever verklaart zich hiermee bekend. 

8. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de geldende betalingstermijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1 % per maand, waarbij delen van een maand ook voor een maand gelden, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 

9. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

De door opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal € 6.775,00. 

10. Ter zake van deelbetalingen door de opdrachtgever geldt het bepaalde in artikel 6: 44 BW , zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

11. In geval van niet of niet tijdige betaling door opdrachtgever van enige factuur van Simioli Assurantiën B.V., alsmede in het geval de financiële omstandigheden van de opdrachtgever daartoe redelijkerwijze aanleiding geven, zulks ter beoordeling door Simioli Assurantiën B.V., is Simioli Assurantiën B.V. gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten totdat voor deugdelijke betaling daarvan door opdrachtgever ten genoegen van Simioli Assurantiën B.V. voldoende zekerheid is gesteld. 

Artikel 5 : Informatieplicht van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever is gehouden om steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie te verstrekken aan Simioli Assurantiën B.V. die nodig is voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Hieronder dient onder andere,, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanig veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogenssituatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang, het voorraadbeheer enz. van opdrachtgever, dat Simioli Assurantiën B.V. haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten producten mogelijk niet meer toereikend zijn. Simioli Assurantiën B.V. kan slechts ten opzichte van opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien de opdrachtgever voormelde informatieplicht strikt naleeft. 

2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen diensten en/of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking aan Simioli Assurantiën B.V. zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn informatie verplichtingen heeft voldaan, is Simioli Assurantiën B.V. bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de opdracht. 

3. De opdrachtgever zelf is volledig verantwoordelijk voor juistheid en volledigheid van alle door hem aan Simioli Assurantiën B.V. verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat Simioli Assurantiën B.V. meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de opdracht moet besteden, belast Simioli Assurantiën B.V. het met die extra tijd gemoeide honorarium en/of de extra te maken kosten door aan opdrachtgever. 

4. Indien achteraf blijkt dat opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven op basis waarvan Simioli Assurantiën B.V. de opdracht heeft uitgevoerd , kan de aanbieder op grond van diens (algemene ) polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekering of het krediet (met onmiddellijke ingang) te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan. 

Artikel 6 : Aansprakelijkheid 

1. Elke aansprakelijkheid van Simioli Assurantiën B.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Simioli Assurantiën B.V. wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van eigen risico onder die verzekering. 

2. In het geval de in dit artikel bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Simioli Assurantiën B.V. in een specifiek geval geen dekking verleent, is elke aansprakelijkheid van Simioli Assurantiën B.V. beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de onderstaande schade ter grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel door de aanbieder laatst in rekening gebrachte jaarpremie. 

3. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud of uitkomst van de voor opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden c.q. verrichte diensten. 

4. De opdrachtgever is gehouden Simioli Assurantiën B.V. juiste, volledige en tijdige informatie te verschaffen op straffe van verval van elke aanspraak, hoe ook genaamd en uit welke hoofde ook. De opdrachtgever vrijwaart Simioli Assurantiën B.V. voor aanspraken van derden indien de opdrachtgever voormelde verplichting niet is nagekomen. 

5. Simioli Assurantiën B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade/vervolgschade. 

6. Simioli Assurantiën B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Simioli Assurantiën B.V. gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Simioli Assurantiën B.V. kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur. 

7. Simioli Assurantiën B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van Simioli Assurantiën B.V., afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van Simioli Assurantiën B.V. of verzekeraar niet of niet tijdig heeft voldaan. 

8. De aansprakelijkheid van Simioli Assurantiën B.V. of verzekeraar is uitgesloten voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de omstandigheid dat een door opdrachtgever met diens wederpartij overeengekomen financieringsvoorbehoud is verstreken. 

9. Elke aansprakelijkheid van Simioli Assurantiën B.V. is uitgesloten, voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt doordat de aanbieder er niet of niet tijdig voor zorgdraagt dat de voor het passeren van hypotheekakte benodigde stukken gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of tijdig bij notaris in depot staan. 

10. Elke aansprakelijkheid van Simioli Assurantiën B.V. is uitgesloten voor schade zijdens opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en of (het tegenvallen ) van resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten. Voorts is Simioli Assurantiën B.V. niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden, onder wie begrepen enige aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. 

11. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Simioli Assurantiën B.V. voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of roekeloosheid van haar c.q. van haar ondergeschikten. 

Artikel 7 : Overmacht 

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor een hunner rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Simioli Assurantiën B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Simioli Assurantiën B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Simioli Assurantiën B.V. worden daaronder begrepen. 

3. Simioli Assurantiën B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming vermindert, intreedt nadat de Simioli Assurantiën B.V. haar verbintenis had moeten nakomen. 

4. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Simioli Assurantiën B.V. geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers vervoerders en of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer of invoer of doorverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Simioli Assurantiën B.V. kan worden gevergd. 

Artikel 8 : Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens 

1. Partijen zijn verplicht strikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie waarmee partijen of personen waarvan zij zich bij uitoefening van deze overeenkomst bedienen, in aanraking komen. Als vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval aangemerkt alle materialen (waaronder apparatuur/programmatuur) documenten, ideeën, gegevens of andere informatie die: In relatie staat tot onderzoek en ontwikkeling , bedrijfsgeheimen of bedrijfsinformatie van de andere partij; 

Als vertrouwelijk is aangemerkt en aan andere partij is toevertrouwd in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst 

2. Als vertrouwelijke informatie wordt niet aangemerkt die informatie: Die al bekend was bij de andere partij voor het sluiten van de overeenkomst; 

Die ie algemeen bekend is of wordt zonder dat dit te verwijten valt aan de ontvangende partij; 

Die rechtmatig door de ontvangende partij is verkregen door een derde die door deze bekendmaking geen geheimhoudingsplicht ten opzichte van de andere partij heeft geschonden; 

– Die onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende partij; 

3. Door de opdrachtgever aan Simioli Assurantiën B.V. verstrekte persoonsgegevens zullen door Simioli Assurantiën B.V. niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan opdrachtgever te verzenden mailings e.d., behoudens voor zover Simioli Assurantiën B.V. op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken. 

Artikel 9 : Verwerking persoonsgegevens 

In het kader van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018 is de Privacyverklaring van Simioli Assurantiën B.V. ook van toepassing op deze Algemene Voorwaarden. 

Artikel 10 : Verval van recht 

Klachten met betrekking tot door Simioli Assurantiën B.V. verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat de opdrachtgever de stukken informatie of factuur waarop zijn klachten betrekking heeft , heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis hadden kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Simioli Assurantiën B.V., te worden ingediend bij Simioli Assurantiën B.V.. 

Het indienen van een klacht schort nimmer de belastingverplichtingen van de opdrachtgever op. 

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Simioli Assurantiën B.V. in verband met de door Simioli Assurantiën B.V. verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval na 5 jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.